Medisch maatschappelijk werk

Wanneer u in het ziekenhuis wordt behandeld of opgenomen, kan dat zorgen en vragen oproepen. Het medisch maatschappelijk werk kan hierbij ondersteuning en begeleiding bieden.

Voor wie?

De afdeling medisch maatschappelijk werk is er voor alle patiënten (en hun naasten) die behandeld worden of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Wij bieden psychosociale zorg, waarbij we oog hebben voor de wisselwerking tussen de patiënt en zijn omgeving. Want ziekte en/of ziekenhuisopname raakt niet alleen de patiënt.
We streven er naar de eigen kracht van de patiënt te vergroten en de balans tussen draagkracht en draaglast te herstellen.

Ook praktische ondersteuning (veelal doorverwijzing naar externe instanties) bij werk, huisvesting en financiën zijn taken van het maatschappelijk werk mits het probleem direct verband houdt met de medische toestand van de patiënt.

Wij zijn er voor iedereen, maar er zijn een aantal specialismen waarbij wij vanuit onze deskundigheid vaak betrokken worden:

  • oncologie;
  • diabeteszorg;
  • hartrevalidatie;
  • moeder en kind centrum;

Er zijn twee patiëntengroepen waarbij medisch maatschappelijk protocollair bij uw behandeling/opname betrokken wordt:

  • alle ouders/verzorgers van te vroeg geboren kinderen <35 weken
  • Naasten van patiënten die langer dan drie dagen aan de beademing op de intensive care liggen

Privacy en inzagerecht

Maatschappelijk werkers hebben een beroepsgeheim welke is vastgelegd in de Beroepscode voor maatschappelijk werkers http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html . Dit betekent dat de informatie die u met ons deelt wordt vastgelegd in een afgeschermd digitaal medisch maatschappelijk werk dossier. Soms is het echter noodzakelijk om gegevens te delen met de medische behandelaren die bij uw behandeling zijn betrokken. Hiervoor is geen gerichte toestemming van u nodig.

Het opvragen of verstrekken van informatie aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis vindt alleen plaats met uw toestemming.
U heeft recht op inzage van de vastgelegde rapportage in uw medisch maatschappelijk werk dossier. Als u dit wenst kunt u hierover contact opnemen met de betreffende medisch maatschappelijk werker.

Maken van een afspraak

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Wij zijn telefonisch bereikbaar, zie voor onze telefoonnummers het kopje medisch team. U kunt ook de arts of verpleegkundige vragen contact met ons op te nemen. De afdeling Medisch maatschappelijk werk zit in de ronde torenflat (tegenover de hoofdingang), op de begane grond, route 107.

Kosten medisch maatschappelijk werk

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de ondersteuning van het medisch maatschappelijk werk. Deze zijn inbegrepen bij de medische zorg die u in ons ziekenhuis krijgt.

Kwaliteitsbewaking

De vakgroep medisch maatschappelijk werk is lid van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW). Hierdoor zijn wij verplicht ons te houden aan de Beroepscode en het Beroepsprofiel van onze beroepsgroep en onderschrijven wij het tuchtrechtreglement. We stellen ons hierdoor toetsbaar op en investeren in onze beroepsontwikkeling.

Wij streven altijd naar het leveren van kwaliteit en goede zorg. Mocht u vragen hebben of onverhoopt niet tevreden zijn met de door ons geboden dienstverlening kunt u dit altijd bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ons ziekenhuis.