Veilig in Ikazia

Binnen de gezondheidszorg en helaas ook binnen Ikazia worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met ongewenst en ongepast gedrag, zoals agressie en intimidatie.

Een veilig klimaat in Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis ziet het als haar nadrukkelijke verantwoordelijkheid een veilig klimaat te scheppen waarin patiënten, bezoekers en medewerkers zich veilig voelen. Een klimaat waarin medewerkers hun taken optimaal kunnen uitvoeren. Dit houdt in dat agressie en geweld, in welke vorm dan ook, niet wordt getolereerd.

Een ziekenhuis hoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Daarom heeft Ikazia gedragsregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Zo blijft Ikazia veilig voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Niet toegestaan gedrag

De volgende gedragingen zijn niet toegestaan in Ikazia:

• verbaal geweld: belediging, vloeken en kwetsende opmerkingen;
• discriminatie;
• bedreiging;
• seksuele intimidatie;
• fysiek geweld of een poging daartoe;
• vernieling;
• diefstal;
• bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen;
• overlast door gebruik van alcohol en drugs;
• zich doelloos ophouden.

Sociale media, fotografie en video-opnamen

Sociale media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en steeds meer mensen maken er gebruik van. Iedereen kan tegenwoordig filmpjes en foto’s online posten. In Ikazia willen wij graag kwalitatief goede en veilige zorg leveren. Onder veilige zorg valt voor ons ook het beschermen van de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom vragen wij onze bezoekers en patiënten expliciet géén foto’s of filmpjes te plaatsen zonder toestemming van de mensen die erop staan. 

Bij overtreding van de gedragregels

Medewerkers van Ikazia hebben duidelijke instructies als de gedragsregels worden overtreden. In dat geval nemen zij contact op met de beveiliging. De beveiliging is snel ter plaatse en bepaalt samen met de betrokkenen of de politie moet worden opgeroepen.

Als de gedragsregels overschreden worden kan Ikazia sancties opleggen aan de overtreder. Dit kan in de vorm van een waarschuwing. In geval van herhaling van de overtreding of een ernstige overtreding kan de behandelovereenkomst opgezegd worden. Hierbij krijgt de overtreder een ziekenhuisverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd. De overtreder krijgt ook een aangetekende brief toegestuurd waarin de overtreding en de bijbehorende sanctie wordt toegelicht.

Registratie en aangifte

Incidenten worden altijd geregistreerd in ons systeem. Als sprake is van een strafbaar feit doet het Ikazia Ziekenhuis aangifte bij de politie.

Het verhalen van schade

De directie stelt als norm dat in geval van schade bij een agressie en geweldincident de dader altijd financieel verantwoordelijk wordt gesteld. De ontstane kosten worden op de dader verhaald volgens een vaststaande procedure.