Contact Spoed
Tekstgrootte

Verslag BeterKeten nascholing

Woensdagavond 15 februari 2017 vond de eerste nascholing allergeen specifieke immunotherapie voor behandeling van allergische rhinitis en astma voor huisartsen plaats. Een bijzonder moment. In de eerste plaatst omdat dit de eerste nascholing was opgezet door een project ondersteund door de BeterKeten. In de tweede plaatst bijzonder omdat deze nascholing werd georganiseerd door huisartsen én specialisten van verschillende specialismen uit 6 Rijnmondse Ziekenhuizen.

Allergologen, Longartsen, KNO-artsen hebben zich samen met huisartsen de afgelopen 2 jaar ingezet voor betere kwaliteit van zorg voor mensen met allergische klachten. Deze samenwerking heeft onder andere een regio visie op immunotherapie bij allergische klachten en een ketenzorgpad opgeleverd. Eén van de doelen was kennis en expertise delen met de eerste lijn. Dat is in deze nascholingsavond, bezocht door ongeveer 25 huisartsen uit de regio Rijnmond, goed gelukt.

Gestart werd met casuïstiek waarbij gestemd kon worden over de beste oplossingsrichting voor behandeling van de in de casus gepresenteerde klachten. In de casuïstiek zaten de onderwerpen verscholen die door de sprekers verder uitgediept werden. Zoals bij welke patiënten en symptomen te verwachten is dat immunotherapie effectief kan zijn, de contra-indicaties voor het niet behandelen met immunotherapie en de vergelijkbaarheid van subcutane en sublinguale behandeling. Welke reacties op kunnen treden bij behandeling van allergische klachten met immunotherapie en hoe deze behandeld kunnen worden kwam ook aan bod. Vanuit de allergologische wetenschap werden studies gedeeld over effectiviteit van zowel subcutane als sublinguale immunotherapie en de relatie van deze effectiviteit met leeftijd waarop met de therapie wordt gestart.

Discussie werd gevoerd over het mogelijke zorgkostenbesparende effect van immunotherapie bij patiënten met allergische klachten uitgedrukt in Qaly's, de interpretatie van deze QALY's (Quality-adjusted life year) en de rol van de farmaceutische industrie bij opzet en uitkomsten van studies.

Als laatst werd geconstateerd dat juist de samenwerking tussen eerste en tweede lijn de kwaliteit van zorg voor patiënten met allergische klachten nog verder kan verbeteren. Dit kan door goede afspraken over zorg en communicatielijnen tussen de zorgprofessionals. Maar ook door bijvoorbeeld het creëren van een online platform waar professionals en patiënten zichzelf van informatie kunnen voorzien én elkaar laagdrempelig kunnen consulteren. De wens werd uitgesproken de samenwerking verder te bestendigen door samen op te trekken in een regio studie. Het doel van deze POKERstudie (Pilot Organisatie Ketenzorg Immunotherapie Regio Rijnmond) is om de aanname dat samenwerking tussen eerste en tweede lijn de kwaliteit en effectiviteit van immunotherapie bij patiënten met allergische klachten in de regio Rijnmond verbetert daadwerkelijk te toetsen in de regio.

Met deze studie krijgt de samenwerking tussen eerste en tweede lijn om te komen tot kwalitatief hoogwaardige integrale allergiezorg binnenkort een vervolg. Al met al kan worden terug gekeken op een interessante en goed gewaardeerde nascholing.