Contact Spoed
Tekstgrootte

Positief resultaat Ikazia Ziekenhuis in 2022

Het Ikazia Ziekenhuis sluit 2022 af met een positief financieel resultaat van € 7,4 miljoen. Dit is te lezen in het bestuursverslag dat het ziekenhuis vandaag publiceert. Genormaliseerd voor eenmalige posten is dit € 5,6 miljoen. Een bijzonder goed resultaat, dat niet bereikt had kunnen worden zonder aanvullende afspraken vanuit een herstelplan. Een hoog resultaat zonder toelichting zou kunnen klinken als ‘luxe’, maar dat is het in het geval van Ikazia nog niet. Ikazia heeft dit resultaat onder andere nodig om te investeren in de OK's.

Aan het herstelplan is hard gewerkt door medewerkers van Ikazia, zorgverzekeraars en banken. Het positieve resultaat is hard nodig gezien de sterk negatieve resultaten in 2020 en 2021 (samen -13,7 miljoen euro). Door hogere productie in 2022 ten opzichte van het, door COVID-19 geteisterde, jaar 2021 en door betere tariefafspraken (incidenteel en structureel) met zorgverzekeraars, is de behaalde omzet in 2022 op 220,5 miljoen euro uitgekomen. Dit is 20,8 miljoen hoger (+10%) dan de 199,7 miljoen euro in 2021.

Positief resultaat

Het belangrijkste deel, ca. 95% van de omzet, is behaald door het verlenen van medische zorg; de kernactiviteit van Ikazia. Daarnaast is 10 miljoen euro aan subsidies verkregen wat een belangrijke bijdrage aan de omzet is. Tegenover de 10% hogere omzet zijn de bedrijfskosten met ca. 2,5% gestegen van 206 miljoen euro in 2021 naar 211 miljoen euro in 2022. Vanwege aflossingen zijn de rentelasten met 172 duizend euro gedaald. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat in 2022 van 7,4 miljoen euro ten opzichte van een negatief resultaat in het voorgaande jaar van -8,5 miljoen euro.

Toekomstbestendig

Het ziekenhuis kijkt terug op een zeer turbulent jaar waarin eind juni 2022 de financiën erg zorgelijk waren. De continuïteit van het ziekenhuis was onzeker. Ikazia heeft hard gewerkt aan een herstelplan om kortetermijnmaatregelen door te voeren en langetermijnplannen op te stellen. Hiermee heeft het ziekenhuis de banken en zorgverzekeraars laten zien dat het ziekenhuis toekomstbestendig is.

Afspraken

Er zijn afspraken met zorgverzekeraars gemaakt om de liquiditeit op peil te houden. In december 2022 werd een akkoord met zorgverzekeraars bereikt voor de periode 2022-2024. Hiermee kan Ikazia rekenen op een duurzame toekomst, wel met een aantal (pijnlijke) interne maatregelen. Deze maatregelen zijn vertaald in zestien concrete projecten die eind 2022 en in 2023 van start zijn gegaan.

Schouders eronder

Rik Riemens, lid Raad van Bestuur ad interim: “In 2022 hebben we met z’n allen de schouders eronder gezet om uit de negatieve financiële situatie te komen. Dit was, en is nog steeds, na twee zware COVID-19 jaren, krapte op de arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim, heftig voor onze collega’s. Ik ben trots op de inzet van al onze medewerkers. Zonder hen hadden wij hier niet meer gestaan. Wat ik extra bijzonder vind, is dat onze patiënten altijd ervaren hebben dat wij nog steeds kwalitatieve zorg leveren met een warm hart. Dit werd ook benadrukt in ons Patiënt Tevredenheidsonderzoek (PTO).”

Lange termijn

Tijdens de financiële crisis in 2022 is steeds gekeken naar de langere termijn van het ingezette beleid. De intensive care is gereduceerd, maar wordt in 2023 samengevoegd met de CCU (cardio care unit) waarmee op termijn beide teams als één geheel kunnen functioneren als het gaat om de intensieve zorg van (hart)patiënten. Er is gekeken naar een aanscherping van ons zorgpalet. Dat leverde een beperkte bijstelling op en er is een verpleegafdeling gesloten als gevolg van de bijstelling van de groeiverwachting. Deze medewerkers werken nu op andere afdelingen in het Ikazia Ziekenhuis. In de projecten wordt ingezet op een aantal onderdelen die de oorzaak vormde van de financiële crisis. De hoofdlijnen daarin zijn:
- Versterken van de organisatiekracht (o.a. cultuur, datawarehouse, topstructuur, benchmarking).
- Operationele verbeterplannen (o.a. doorstroming verbeteren, OK-capaciteit verhogen en proces verbeteren, verbetering capaciteitsbenutting verpleegafdelingen, wachtlijstreductie, verlaging ziekteverzuim, inkoopbesparingen).
- Strategische profielkeuzes (o.a. samenvoeging en verkleining IC/CCU, profielaanscherping naar algemeen ziekenhuis, niet-topklinische- en chronische zorg in netwerkverband, efficiënte benutting buitenpoli’s).

Andere topstructuur

Na vele jaren van (financiële) stabiliteit blijkt de organisatie indeling en managementstructuur niet meer optimaal. Na COVID-19 staat de arbeidsmarkt sterk onder druk, is het ziekteverzuim in de sector hoog en het patiënten-aanbod in vorm gewijzigd (meer acuut, minder planbare zorg). Dit vergt een flexibele organisatie die zich snel kan aanpassen op nieuwe situaties, met een meer decentrale aansturing en dokters (medisch managers) in de duale leiding. Eind 2022 gaven de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur (RvB) de opdracht om een nieuwe topstructuur te ontwikkelen. Dit project betreft een nieuwe invulling van het MT en twee nieuwe bestuurders in vaste dienst. Eind mei 2024 verwacht Rob Kievit, Voorzitter Raad van Bestuur, met pensioen te gaan en Rik Riemens, lid Raad van Bestuur a.i., vertrekt begin 2024.

Persoonlijke zorg die past bij jou

Omdat Ikazia steeds sterk is geweest in haar medische zorg en de kwaliteit daarvan, krijgt de RvB in de nieuwe samenstelling: een voorzitter met het profiel bedrijfsvoering en een lid met het profiel zorg. Hiermee wordt meer accent gelegd op de zakelijke doelen van Ikazia, met behoud van het uitstekende kwaliteitsniveau van zorg en warme aandacht. Met als uitgangspunt: Persoonlijke zorg die past bij jou.

Uitdagingen voor 2023

Met zorgverzekeraars is voor 2023 een vaste aanneemsom afgesproken. Dit leidt tot een stabiel inkomen wat niet afhankelijk is van de gerealiseerde productie. Door efficiencyverbeteringen in operationele processen en inkoop materialen, komt het nettoresultaat voor 2023 naar verwachting in de begroting uit op 4 miljoen euro positief. Een stabiel inkomen geeft het ziekenhuis rust om te werken aan de invulling van het herstelplan. Het personeelstekort is op specifieke afdelingen groot, zorgkosten blijven stijgen, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg staan onder druk, wachtlijsten worden langer. Het verschil tussen arm en rijk wordt groter en daarmee ook de sociaaleconomische situatie en bijbehorend gezondheidsbeeld. Hier wil Ikazia op inspelen. Het ziekenhuis ziet een aantal ontwikkelingen en trends:
- Technologische ontwikkelingen gaan snel. Ikazia is steeds beter in staat om passende zorg te bieden buiten het ziekenhuis en dicht bij de patiënt, bijvoorbeeld via digitale consulten, monitoring of behandeling. Hiermee biedt het ziekenhuis de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, zonder de persoonlijke aandacht te verliezen.
- Meer samenwerking in de regio en de keten. Door externe ontwikkelingen (denk aan personeelstekorten en aanpassing van landelijk beleid) is Ikazia meer genoodzaakt de samenwerking in de keten en de regiopartners op te zoeken. Dit kan door samen te werken met diverse zorgpartners en disciplines buiten het ziekenhuis. Zo ontstaat een toekomstbestendig algemeen ziekenhuis waarbij rekening gehouden wordt met het maatschappelijk belang en de zorg die past bij de patiënten van Ikazia. Hiermee draagt het ziekenhuis bij aan een vitale en gezonde regio.
- Van zorg naar gezondheid. Er is meer focus op leefstijl, preventie en vroege diagnostiek onder andere via het Nationale Preventieakkoord. Door preventie neemt de kwaliteit van leven toe, met een hogere levensverwachting en meer levensjaren in goede gezondheid.
- Boeien en binden van medewerkers. Het personeelstekort in de zorg is groot en niet snel opgelost. Het werk wordt als zwaar ervaren, de regeldruk groot en de beloning laag. Het is belangrijk om te focussen op de emotionele betrokkenheid van medewerkers. Door te sturen op capaciteitsmanagement zal de werkdruk verlagen, administratieve processen verminderen waardoor er meer tijd komt voor persoonlijke benadering, kwaliteit en veiligheid. Ikazia wil aandacht geven aan tevredenheid, motivatie, ambassadeurschap, goede werk-privé balans, loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling en financiële en immateriële waardering. Door een duidelijke visie uit te dragen weet iedereen wat er van die persoon verwacht wordt.

In 2023 gaat Ikazia het doel voor 2026, de belofte aan stakeholders (Persoonlijke zorg die past bij jou), de waarden (oprechte interesse, onderling verbonden en eigenaarschap) en de strategie meer positioneren. Hierop wordt in de komende jaren het beleid getoetst.