Contact Spoed
Tekstgrootte

Privacy- en cookieverklaring

Het Ikazia Ziekenhuis hecht waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw privacy. In deze verklaring staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe dit in overeenstemming is met de wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat betekent dat wij onder andere:

 • Duidelijk vermelden met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die wij daadwerkelijk nodig hebben;
 • Altijd eerst toestemming aan u vragen als uw toestemming nodig is;
 • Maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij eisen dit ook van iedereen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerkt;
 • Uw privacy respecteren om, waar mogelijk, uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het Ikazia Ziekenhuis verwerkt uw persoonsgegevens allereerst om u de zorg te kunnen geven die u nodig heeft. Wij willen deze zorg blijven verbeteren en gebruiken uw gegevens voor onderzoek en statistieken.

Het Ikazia Ziekenhuis gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het bieden van goede zorg, verzorging en hulpverlening aan de patiënt;
 • Het steunen van wetenschappelijk onderzoek, statistiek en medisch onderwijs;
 • Doelmatig, efficiënt en effectief beleid en management;
 • Het bewaken van de kwaliteit van de zorg;
 • Complicatieregistratie;
 • Intercollegiale toetsing;
 • Klachtenafhandeling van patiënten;
 • Voeren van een financiële administratie i.v.m. de verrichte zorg. Hieronder valt o.a. het in handen van derden stellen van vorderingen en het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
 • Voldoen aan de WGBO;
 • Het kunnen verzenden van informatie, afspraken en nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het ziekenhuis;
 • Het doen van tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten.

De persoonsgegevens

Het Ikazia Ziekenhuis verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • algemene persoonsgegevens:
  • naam;
  • adres;
  • woonplaats;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • telefoonnummer;
  • patiëntnummer; 
  • opnamenummer;
  • email-adres;
  • BSN
  • Identiteitsbewijsnummer
  • pasfoto.
 • medische gegevens:
  • onderzoek- en diagnose gegevens; 
  • verpleegkundige gegevens; 
  • complicaties; 
  • medicatiegegevens;
  • behandelgegevens; 
  • anamnesegegevens.
 • overige administratieve gegevens:
  • verzekeringsgegevens;
  • verwijzend arts;
  • contactadres;
  • opnamedatum en opnametijd;
  • behandelend specialist(en);
  • betrokken hulp-/zorgverleners.

Volgens de privacywetgeving mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken op grond van een of meerdere redenen, namelijk:

 • de gezondheidszorg;
 • wanneer u toestemming heeft gegeven;
 • om de behandelovereenkomst uit te kunnen voeren;
 • de wettelijke verplichtingen die wij als ziekenhuis hebben; 
 • het beschermen van de vitale belangen van onze patiënten; 
 • wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

De gegevens die wij verwerken via onze website kunt u terugvinden in onze cookiestatement.

Toegang tot uw gegevens

De volgende personen hebben toegang tot uw gegevens:

 • zorgverleners rechtstreeks betrokken bij uw zorg

De zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw actuele behandeling. Dit zijn uw arts, de verpleegkundigen op uw afdeling, de fysiotherapeut enz. Ook uw huisarts kan, indien noodzakelijk, inzage hebben in onderdelen van uw dossier. Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken aan uw huisarts.

 • Instanties die zorg controleren

Binnen de zorg kunnen, indien nodig, onder andere kwaliteitsfunctionarissen, relatiemanagers en de inspecteur voor de gezondheidszorg bij uw gegevens. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer zij de verleende zorg willen controleren of toetsen.

 • Instanties die overeenkomsten beheren en afwikkelen

Wanneer u besluit om u te laten behandelen, sluit u als patiënt een behandelovereenkomst af met uw arts. Dit betekent dat iedereen die als taak heeft mee te werken aan deze overeenkomst inzage kan hebben tot uw gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de polikliniek medewerker of de financiële administratie.

 • Instanties die gaan over wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Het is van algemeen belang dat patiëntengegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Alleen daardoor kan de gezondheidszorg op een kwalitatief hoog peil gehouden worden. 

Gegevens die voor dit doel noodzakelijk zijn, worden door het ziekenhuis altijd eerst anoniem gemaakt. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum worden verwijderd. Alleen de noodzakelijke medische gegevens worden gebruikt. Hierdoor kunnen wij uw privacy waarborgen.

 • Klachtenfunctionarissen en klachtencommissies

Wanneer u een klacht heeft over uw behandeling en de zorg die u van ons heeft ontvangen, dan kunt u deze indienen bij ofwel onze klachtenfunctionaris ofwel bij onze externe klachtencommissie. Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat zij toegang hebben tot uw gegevens.

Uitwisselen van uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat het Ikazia ziekenhuis uw persoonsgegevens deelt met de volgende personen en/of instanties:

 • Uw huisarts en/of apotheker. Dit gebeurt alleen met uw toestemming en heeft als doel goede zorg te verlenen.
 • Gespecialiseerde zorgverleners als onderdeel van uw behandeling.
 • Binnen de samenwerking met Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Van Weel Bethesda ziekenhuis ( Samenwerking Rotterdam Zorg op Zuid – ZiZo ). Ikazia maakt soms gebruik van de andere ziekenhuizen om u de juiste en volledige zorg te kunnen bieden die u nodig heeft. Het uitwisselen van uw gegevens tussen deze ziekenhuis gebeurt altijd met uw toestemming.
 • Uw zorgverzekeraar waartoe wij een wettelijke verplichting hebben.
 • Instanties die gaan over wetenschappelijk onderzoek en statistiek, zoals eerder al vermeld.
 • Zorgverleners die op enige manier betrokken zijn bij uw behandeling en/of uw gezondheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Instanties die namens u uw Persoonlijke Gezondheidsomgeving ( PGO ) faciliteren. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het Ikazia ziekenhuis waarborgt de veiligheid van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door het nemen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Zo wordt de toegang tot uw persoonsgegevens bepaald door autorisaties. 

Het interne privacybeleid beschrijft hoe alle medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Wij werken met afgesloten ruimtes en computers. Deze zijn alleen toegankelijk door middel van wachtwoorden en personeelspasjes.

Uw privacyrechten als patiënt

Uw rechten als patiënt wat betreft uw gegevens zijn vastgelegd in de AVG maar ook in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Deze rechten zijn:

 • Recht op informatie

U heeft recht om geïnformeerd te worden over welke gegevens over u verzameld worden en waarom.

 • Inzagerecht

U heeft het recht om te vragen welke gegevens wij over u hebben en u heeft het recht uw gegevens in te zien. U hoeft hier geen reden voor op te geven hoewel dit wel kan helpen om uw verzoek zo correct mogelijk af te handelen. 

Als u vraagt om inzage dan moeten wij u laten weten welke gegevens wij over u hebben en waarom wij deze gegevens van u verwerken. Dit recht is alleen geldig voor uw eigen gegevens. U heeft geen recht om de gegevens van iemand anders in te zien.

 • Recht op afschrift

U heeft het recht om een kopie van uw dossier te ontvangen wanneer u hier om vraagt. Om dit recht toe te passen, kunt u een digitale aanvraag doen.

 • Correctierecht en Recht op aanvulling

Wanneer de feitelijke gegevens onjuist zijn, dan kunt u verzoeken deze te corrigeren. U kunt meningen en diagnoses niet laten veranderen. Mocht u toch een andere mening hebben over datgene wat geregistreerd is door Ikazia, dan kunt u een verklaring laten toevoegen in uw dossier waarin u uw zienswijze omschrijft.

 • Recht op overdracht

U heeft het recht om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie indien u dit wenst. Dit kunt u zelf doen of u kunt ons hier opdracht toe geven. Dit recht geldt alleen wanneer het gaat om verwerkingen die wij doen met uw toestemming of vanwege een gesloten overeenkomst. Ook is dit recht alleen geldig voor de gegevens die wij in digitale vorm verwerken.

 • Recht op vergetelheid

In sommige gevallen heeft u het recht om persoonsgegevens te laten wissen.
Dit is echter alleen van toepassing wanneer:

 1. de verwerking onrechtmatig is;
 2. de wettelijke bewaartermijn is overschreden;
 3. u uw toestemming intrekt; 
 4. uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking

Indien uw gegevens incorrect of niet meer nodig zijn, heeft u het recht om een beperking van de verwerking te eisen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking kan er een beperking worden uitgevoerd door uw gegevens te ‘bevriezen’.

 • Recht om bezwaar te maken

Indien er geen gegronde reden is voor de verwerking van uw gegevens heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken.

Ieder verzoek om gebruik te maken van een privacyrecht wordt individueel beoordeeld. Er kunnen namelijk omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat wij een verzoek niet kunnen of mogen uitvoeren. Indien dit het geval is, wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd met een duidelijke argumentatie. 

Bij alle vragen en verzoeken kan het Ikazia Ziekenhuis vragen om een identificatiebewijs. Dit kan zowel persoonlijk als via een kopie. Dit kopie wordt alleen gebruikt om uw identiteit vast te stellen en zal na afhandeling van uw verzoek worden vernietigd.

Uw verzoek zal binnen één maand worden beantwoord. Wanneer het een verzoek om vernietiging betreft, gaan wij uit van de wettelijke termijn van 3 maanden om uw verzoek te beoordelen.

Toestemming

In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen bij het verwerken van uw gegevens. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dit direct gevolgen voor de toekomstige verwerkingen. Verwerkingen in het verleden blijven rechtmatig en dus wel bestaan.

Waar vragen wij uw toestemming voor?

 • Het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor het raadplegen en uitwisselen met andere zorgverleners door middel van verschillende portalen. U kunt hierbij denken aan het zorgverlenersportaal, uw apotheek en het Zorgplatform.
 • Het anoniem gebruiken van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en scholing. 
 • Het ontvangen van informatie, tevredenheidsonderzoeken en vragenlijsten per e-mail.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Ikazia bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of dan wat volgens de wet verplicht is. Dit betekent dat wij uw gegevens in principe voor twintig jaar bewaren, behalve wanneer de wetgeving stelt dat deze termijn langer of korter dient te duren.

Cameratoezicht

Op sommige locaties werken wij met cameratoezicht om uw veiligheid en de veiligheid van de bezoekers en medewerkers te kunnen waarborgen. Daar waar camera’s hangen, staat dit ook duidelijk aangegeven. 

De camerabeelden zijn alleen te zien in de meldkamer van de beveiliging. Ze zijn niet toegankelijk voor andere medewerkers dan de beveiliging zelf. 

De beelden worden maximaal zeven dagen bewaard, tenzij beoordeeld wordt dat de beelden langer bewaard dienen te worden.

Klachten

Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid toch een klacht hebben dan kunt u hierover direct contact met onze klachtenfunctionaris opnemen.

U mag ook direct een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming van het ziekenhuis of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegeven is de toezichthouder binnen Nederland ten aanzien van de privacywetgeving.

Functionaris gegevensverwerking

Binnen het Ikazia Ziekenhuis is een functionaris gegevensverwerking (FG) werkzaam die het ziekenhuis ondersteunt in het toepassen van de wetgeving rondom uw persoonsgegevens. De FG zorgt ervoor dat de verwerkingen van uw persoonsgegevens correct wordt uitgevoerd. Ook toetst de FG namens de Autoriteit Persoonsgegevens in hoeverre Ikazia zich houdt aan de wettelijke verplichtingen.

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Ikazia Ziekenhuis zijn:

Functionaris Gegevensbescherming
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
Tel: 010-297 52 75
Mail: privacy@ikazia.nl

Lees hier meer over de onze functionaris gegevensbescherming.