Contact Spoed

Medisch dossier

Als ziekenhuis zijn wij verplicht een medisch dossier bij te houden van iedereen die bij ons onder behandeling is of is geweest. In dit dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier is volgens de wet eigendom van u als patiënt. U heeft onder andere het recht om het dossier in te zien en om hiervan een kopie op te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 15 jaar moet bewaren.

Wilt u een kopie van uw dossier opvragen?

Voor het inzien van uw medisch dossier verwijzen wij u naar “mijn Ikazia”, ons Patiëntportaal.

Voor het opvragen van een kopie kunt u ook het aanvraagformulier invullen. Uw aanvraag wordt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken door ons ziekenhuis afgehandeld. U ontvangt van ons bericht wanneer de gegevens klaar liggen.


Let op: in alle onderstaande gevallen vragen wij u naar het ziekenhuis te komen om u te legitimeren en te tekenen voor ontvangst. Op die manier weten wij zeker dat we uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. U ontvangt dan óf de geprinte kopieën óf u ontvangt het wachtwoord waarmee u de digitale bestanden kunt openen.
Mocht u zelf niet in staat zijn om de kopieën op te halen, dan kunt u daar iemand voor machtigen. Vult u dan a.u.b. ook het machtigingsformulier in. De gemachtigde dient dan naast zijn/haar eigen legitimatie óók (een kopie van) uw legitimatie te kunnen overleggen.

U kunt de gegevens op onderstaande manieren ontvangen:

Digitaal per (beveiligde) email.
Geprinte kopie

Op het aanvraagformulier kunt u uw keuze aangeven. Vult u in ieder geval uw naam, geboortedatum, uw BSN en een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, in. Verder vragen wij u uw verzoek zoveel mogelijk te specificeren. Dan kan uw aanvraag sneller worden afgehandeld. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

De verstrekte kopieën betreffen NIET DE BEELDEN van radiologisch onderzoek, alleen de verslagen. Mocht u ook de beelden willen ontvangen, dan verwijzen wij u naar de afdeling Radiologie. Daar kunt u tijdens kantooruren, zonder afspraak, uw beelden op CD-rom laten branden. 

Mocht u onverhoopt informatie missen, neemt u dan contact op met de afdeling Statusarchief (010-2975406 of dossieraanvraag@ikazia.nl)

Wilt u een kopie van het dossier van iemand anders?

Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van deze persoon. Naast het aanvraagformulier moet ook het machtigingsformulier ingevuld worden. Daarnaast heeft u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de betreffende persoon én een kopie van het legitimatiebewijs van de gemachtigde nodig.

Wettelijke vertegenwoordigers van kinderen

  • Ouders en wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op een afschrift van (een deel) van het medisch dossier van het kind.
  • Vanaf 12 jaar is het kind zelf eigenaar van zijn dossier en kan hij zelfstandig zijn recht op inzage of zijn recht op een kopie aanvragen. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers van kinderen vanaf 12 jaar dienen toestemming te vragen aan het kind wanneer zij inzage of een kopie van het dossier wensen.

Familie of anderen

Familieleden of anderen mogen van een dossier alleen een kopie aanvragen als zij daarvoor schriftelijk zijn gemachtigd.

Wettelijke vertegenwoordigers van wilsonbekwame patiënten

Een patiënt die niet zelf in staat is om te beslissen (wilsonbekwaam) heeft een wettelijke vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger heeft het recht om een afschrift aan te vragen.

Uw nabestaanden

Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in of een kopie van uw medisch dossier na uw overlijden. De zorgverlener is ook na het overlijden van u als patiënt verplicht zich aan zijn geheimhoudingsplicht te houden en uw vereiste toestemming kan niet meer worden gegeven. In sommige gevallen kunnen de nabestaanden wel inzage of een afschrift krijgen, bijvoorbeeld wanneer iemand hiervoor speciaal gemachtigd is of wanneer er sprake is van en zwaarwegend belang.

Wilt u zaken in uw dossier wijzigen of uw dossier aanvullen?

Voor het wijzigen van adresgegevens, huisarts of verzekering kunt u met een geldig legitimatiebewijs terecht bij de receptie in de centrale hal van ons ziekenhuis.

Wanneer de feitelijke gegevens onjuist zijn, dan kunt u verzoeken deze te corrigeren. U kunt meningen en diagnoses niet laten veranderen. Mocht u toch een andere mening hebben over datgene wat geregistreerd is door Ikazia, dan kunt u een verklaring laten toevoegen in uw dossier waarin u uw zienswijze omschrijft. Een verzoek hiertoe kunt u schriftelijk doen aan de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@ikazia.nl.

Meer informatie over uw rechten, uw dossier en uw gegevens kunt u vinden in onze folder bescherming van uw persoonsgegevens: uw recht als patiënt.

Wilt u zaken in uw dossier laten vernietigen?

Wanneer uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn of u uw toestemming intrekt, dan heeft u het recht om een verzoek tot vernietiging te doen. Het vernietigen van uw gegevens kan alleen wanneer wij aan alle wettelijke voorschriften hebben voldaan en er geen belang van anderen meewegen waardoor het noodzakelijk kan zijn om gegevens langer te bewaren.

Na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u binnen 3 maanden een schriftelijk bericht van de Functionaris Gegevensbescherming waarin vermeld staat of en in hoeverre er aan uw verzoek voldaan is.