Contact Spoed
Tekstgrootte

Onderzoek indienen

Voor het verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek dient de onderzoeker goedkeuring aan te vragen bij een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De METC beoordeelt of een onderzoek primair onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) valt. Bekijk het overzicht van erkende METC’s voor meer informatie.

Na goedkeuring door een METC kan het onderzoek ingediend worden voor lokale toetsing. Voor het verrichten van onderzoek in het Ikazia Ziekenhuis dient een onderzoeker goedkeuring aan te vragen bij de Raad van Bestuur. Voor indiening verwijzen wij naar de procedure in I-doc.

Taken en werkwijze Lokale Onderzoeks Commissie (LOC)

De LOC toetst of een studie niet in strijd is met het Ikazia beleid, of de onderzoeker deskundig en bekwaam is, of de verzekering correct is en of het onderzoekscontract akkoord is. Bij niet-WMO studies wordt tevens naar privacyaspecten gekeken. Daarnaast moet de hoofdonderzoeker bij indiening in bezit zijn van een geldig GCP-certificaat. De lokale toetsing wordt uitgevoerd door de LOC.

Leden LOC:

De heer dr. M. Fouraux, klinisch chemicus, voorzitter
De heer M. Eefting
, internist-hematoloog
De heer drs. D. Theunissen, ziekenhuisapotheker
Mevrouw P. den Boer, researchcoördinator cardiologie
Mevrouw dr. A. Preda, radioloog
Mevrouw mr. H. Vos- van der Velden, patiëntenvertegenwoordiger
Mevrouw drs. M.F. Swarttouw-Dunning, secretaris

Een studie mag in het Ikazia ziekenhuis niet van start gaan zonder toestemming van de RvB.

Afspraken

  • Alle studies worden digitaal ingediend bij de secretaris van de LOC via LOC@ikazia.nl
  • De onderzoeker is en blijft verantwoordelijk voor de indiening van benodigde documenten, verklaringen en besluiten bij de diverse gremia.
  • De onderzoeksverklaring wordt getekend door de teamleider. Daarmee verklaart deze dat de onderzoeker en het ondersteunend personeel deskundig en bekwaam zijn om de studie uit te voeren, het Ikazia ziekenhuis beschikt over de geschikte en beschikbare faciliteiten en dat de afdeling en het personeel geïnformeerd zijn over de uitvoering van de betreffende studie. Hiervoor wordt verwezen naar het landelijke format voor de onderzoeksverklaring.
  • Een CTA of onderzoekscontract wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming en de Jurist. Na akkoord dient het contract ondertekend te worden waarbij de juiste volgorde van ondertekening wordt aangehouden: 1) opdrachtgever, 2) lokale onderzoeker Ikazia, 3) Raad van Bestuur.