Contact Spoed
Tekstgrootte

Organisatiestructuur

Raad van Bestuur

Het ziekenhuis wordt aangestuurd door twee bestuurders. De heer mr. R.P.D. Kievit is voorzitter van de Raad van Bestuur en tevens voorzitter van het Management Team. Mevrouw I. de Wit is lid Raad van Bestuur. De bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van het Ikazia Ziekenhuis, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg.

Op het bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Reglement onkostenvergoeding raad van bestuur

Beloningsbeleid directie/bestuurder

De bezoldiging van de bestuurder is conform de Nederlandse Vereniging van ziekenhuisdirecteuren (NVZD) waarbij de vigerende WNT-wetgeving het wettelijk kader vormt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Ikazia Ziekenhuis houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de gang van zaken in Ikazia. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en hoe de Raad van Toezicht te werk gaat zijn vastgelegd in een regelement.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden die beschikken over relevante ervaring in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de identiteit en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Samenstelling Raad van Toezicht:

 • De heer drs. A.C. van Esterik (voorzitter)
 • De heer drs. A.R. Bijl (secretaris)
 • De heer dr. O.R. Guicherit
 • Mevrouw dr. M.W. Roza-van Vuren
 • Mevrouw drs. J.J.A. Olij-Haak
 • De heer E.J. Preuter RA

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Participanten.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is mede vastgesteld op basis van het advies van de Nederlandse Verengingen van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) waarbij de vigerende WNT-wetgeving het wettelijk kader vormt.

Raad van Participanten

De Raad van Participanten bestaat uit leden van participerende kerken die bij de oprichting van Ikazia betrokken waren en die het ziekenhuis nog altijd een warm hart toedragen. De taak van de Raad van Participanten bestaat voornamelijk uit meedenken, meeleven en geïnformeerd blijven over het functioneren van de organisatie. Jaarlijks is er een vergadering van de Raad van Participanten.

De Verpleegkundige Advies Raad

De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van Ikazia en bestaat uit een groep enthousiaste en deskundige verpleegkundigen die de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van Ikazia vertegenwoordigen. De VAR speelt een cruciale rol in onze toewijding aan continue verbetering en het bieden van de best mogelijke zorg aan onze patiënten.

Verpleegkundigen zijn met een aantal van 700 de grootste beroepsgroep in Ikazia. De VAR is in 2021 opgericht met als doel om de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op een gelijkwaardig niveau te positioneren. En daarnaast om de verpleegkundige zorg nog verder te verbeteren. Op deze manier dragen verpleegkundigen bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het Ikazia Ziekenhui

Kernwaarden van de VAR

 • Daadkracht (en/of bijdragen aan daadkracht van de verpleegkundige/bestuur)
 • Visie (en/of bijdragen aan visie van de verpleegkundige/bestuur)
 • Samen (en/of bijdragen aan samenwerking van de verpleegkundige/bestuur)


Missie van de VAR

 • Representatieve vertegenwoordiging zijn van de verpleegkundigen in het Ikazia Ziekenhuis, die onafhankelijk en als volwaardig gesprekspartner dialoog voert en proactief meedenkt en adviseert op afdelings- en bestuurlijk niveau.
 • Vanuit de verpleegkundige beroepsinhoud onderbouwde adviezen leveren ter ondersteuning van beleidsontwikkeling en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • De VAR staat voor leiderschap en werkt samen met andere disciplines om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen toegang hebben tot de best mogelijke informatie, middelen en ondersteuning. Om zo de verpleegkundige beroepsgroep te inspireren en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling en de verpleegkundige zorg verder te verbeteren. Door de bijdrage van de VAR kunnen thema’s op het verpleegkundig domein worden verbeterd of geïnitieerd.
 • Profileren, positioneren en professionaliseren van de verpleegkundige beroepsgroep binnen Ikazia (en is hiermee dan ook onderscheidend van andere adviesorganen).

Samenstelling van de VAR
De VAR bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter en leden. Alle hebben een verpleegkundige achtergrond.