Contact Spoed
Tekstgrootte

Organisatiestructuur

Raad van Bestuur

Het ziekenhuis wordt aangestuurd door twee bestuurders. De heer mr. R.P.D. Kievit is voorzitter van de Raad van Bestuur en tevens voorzitter van het Management Team. De heer drs. F.J. Riemens is lid Raad van Bestuur a.i.. De bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van het Ikazia Ziekenhuis, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg.

Op het bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid directie/bestuurder

De bezoldiging van de bestuurder is conform de Nederlandse Vereniging van ziekenhuisdirecteuren (NVZD) waarbij de vigerende WNT-wetgeving het wettelijk kader vormt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Ikazia Ziekenhuis houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de gang van zaken in Ikazia. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en hoe de Raad van Toezicht te werk gaat zijn vastgelegd in een regelement.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden die beschikken over relevante ervaring in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de identiteit en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • De heer drs. A.C. van Esterik (voorzitter)
  • De heer drs. A.R. Bijl (secretaris)
  • De heer dr. O.R. Guicherit
  • Mevrouw dr. M.W. Roza-van Vuren
  • Mevrouw drs. J.J.A. Olij-Haak
  • De heer E.J. Preuter RA

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Participanten.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is mede vastgesteld op basis van het advies van de Nederlandse Verengingen van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) waarbij de vigerende WNT-wetgeving het wettelijk kader vormt.

Raad van Participanten

De Raad van Participanten bestaat uit leden van participerende kerken die bij de oprichting van Ikazia betrokken waren en die het ziekenhuis nog altijd een warm hart toedragen. De taak van de Raad van Participanten bestaat voornamelijk uit meedenken, meeleven en geïnformeerd blijven over het functioneren van de organisatie. Jaarlijks is er een vergadering van de Raad van Participanten.